หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference on Science and Technology, NCOST)

  • การเข้าร่วมนำเสนอและรับฟังการบรรยาย (แบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet) ให้ผู้นำเสนอเข้าร่วม Line Group ผ่าน QR Code ที่ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ส่งให้ผู้นำเสนอทุกท่านทาง E-mail แล้ว *หากผู้นำเสนอท่านใดยังไม่ได้รับ QR Code ให้แจ้งมายัง E-mail: ncost@rmutsb.ac.th ก่อนวันประชุมวิชาการ
  • การนำเสนอผลงานจะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าเท่านั้น (Oral Presentation) โดยแต่ละผลงานมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที และตอบคำถาม 3 นาที)

เรียนผู้สนใจทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST) เรามีความยินดีที่จะเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนี้ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา การประชุมวิชาการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2560 และมีการดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการในทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทุกครั้ง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งที่แผ่ขยายออกไป ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST) จะมีกำหนดจัดในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา และการวิจัยสถาบัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง คณะกรรมการจัดการประชุมฯ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
และประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST)

กำหนดการส่งบทความ
*ปิดรับบทความ
วันที่
เปิดรับบทความ1 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา
(ขยายเวลารับบทความ)
31 ตุลาคม 2563
15 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
วันแจ้งผลการพิจารณา 15 พฤศจิกายน 2563 
30 พฤศจิกายน 2563
15 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์       30 พฤศจิกายน 2563
15 ธันวาคม 2563
6 มกราคม 2564
ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2564
วันจัดประชุมวิชาการ    15-16 มกราคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียน 
บุคคลภายนอก1,000.- บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายนอก)500.- บาท
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิไม่เสียค่าใช้จ่าย
      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail: ncost@rmutsb.ac.th